Všeobecné obchodné podmienky

1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) záväzne upravujú vzťahy medzi kupujúcim (ďalej len “kupujúci”) a predávajúcim – spoločnosťou SATTVA, s. r. o. (ďalej len “predávajúci”) v oblasti poskytovania služieb opráv a údržby osobných počítačov na základe objednávky kupujúceho (ďalej len „služba”).

2. Predávajúci ponúka prostredníctvom tejto webovej stránky www.itudrzbar.sk a telefónu na t.č. 0917 252 252 ako prostriedkov diaľkovej komunikáciesvoje služby ku kúpe neobmedzenému počtu kupujúcich podľa ich individuálnych pokynov a potrieb.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci uskutočnení telefonickej objednávky na t. č. 0917 252 252 predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvyo poskytnutí služby a budú sa vzťahovať na zmluvu o poskytnutí služby uzavretú na diaľku, na základe ktorej vzniká predávajúcemu záväzok dodať kupujúcemu objednanú službu a kupujúcemu záväzok za objednanú službuzaplatiť predávajúcemu dohodnutú cenu spôsobom uvedeným vo VOP (ďalej len "zmluva") a na všetky právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim vzniknuté pri uzatváraní zmluvy.

4. Zmluvou uzavretou na diaľku sa na účely týchto VOP rozumie zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a kupujúceho, najmä využitím telefónu.

5. Predávajúcim je spoločnosť:
SATTVA, s. r. o.
Sídlo: Horná 51, Banská Bystrica 974 01
IČO: 36 650 196
DIČ: 2022199267
IČ DPH: SK2022199267
Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 11768/S
Tel. kontakt: 0908 265 455
Email: zdeno@jarousek.sk

6. V prípade, ak je kupujúcim fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, ide o spotrebiteľa v zmysle všeobecne platných právnych predpisov.

II. Objednávka

1. Kupujúci uzatvára s predávajúcim zmluvu na základe objednávky uskutočnenej na telefónnom čísle 0917 252 252. Telefonický hovor bude monitorovaný, na čo bude vždy kupujúci predávajúcim upozornený. Kupujúci v objednávke uvedie nasledovné údaje:

 • ak je spotrebiteľ - meno a priezvisko, poštovú (t.j. dodaciu) a prípadne fakturačnú adresu,
 • ak je fyzická osoba - podnikateľ: obchodné meno, miesto podnikania, IČO alebo iné číslo príslušného zápisu do registra, IČ DPH, pokiaľ je kupujúci platcom DPH,
 • ak je právnická osoba: obchodné meno, sídlo, IČO, daňové identifikačné číslo, IČ DPH, pokiaľ je kupujúci platcom DPH, meno a priezvisko osoby konajúcej za právnickú osobu,
 • telefonický kontakt,
 • emailový kontakt,
 • druh a opis služby.

2. Kupujúci zodpovedá za pravdivosť a úplnosť údajov uvedených v objednávke.

3. Objednávka podľa odseku 1 sa považuje za návrh kupujúceho na uzavretie zmluvy.

4. V prípade, ak je kupujúcim spotrebiteľ, pôjde o návrh na uzavretie kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku podľa zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonovv znení neskorších predpisov (ďalej ako zákon č. 102/2014 Z.z.).

III. Uzavretie zmluvy

1. Po zadaní objednávky kupujúcim a poskytnutí doplňujúcich informácií na základe dopytu predávajúceho,predávajúci oznámi kupujúcemu podmienky poskytovania služby vrátane ceny za poskytnuté služby a spôsob jej platenia. V prípade dodania služby podľa ustanovení čl. IV bod 2 (III) týchto VOP oznámi kupujúci podmienky poskytovania služby vrátane informácií o spôsobe platby a dodania predmetu služby tam uvedených.Výslovným odsúhlasením podmienok poskytovania služby kupujúcim dôjde k uzavretiu zmluvy.

2. Bezodkladne po uzavretí zmluvy zašle predávajúci kupujúcemu na ním uvedený emailový kontakt Potvrdenie o uzavretí zmluvy, ktoré bude v prípade, že je kupujúcim spotrebiteľ obsahovať všetky informácie uvedené v § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 v znení neskorších predpisov .

IV. Dodanie služby

1. Po odoslaní Potvrdenia o uzavretí zmluvy je Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu objednanú službu v objednanom množstve a vyhotovení.

2. Poskytnutie služby sa vykoná jedným z nasledujúcich spôsobov:

 1. prostredníctvom tzv. vzdialeného prístupu, ktorým kupujúci umožní prístup predávajúcemu,
 2. prostredníctvom poskytnutia takých informácií predávajúcim v ústnej forme kupujúcemu, ktoré umožnia samotnému kupujúcemu vykonanie predmetu poskytnutej služby počas trvania telefonického hovoru s predávajúcim za priamej inštruktáže predávajúcim v reálnom čase,
 3. v prípade, že nie je možné dodať službu spôsobom uvedeným v bodoch I a II vyššie, kupujúci zašle predmet opravy predávajúcemu kuriérskou službou, následne predávajúci oznámi kupujúcemu cenu za poskytnutie služby a po jej výslovnom potvrdení kupujúcim predávajúci vykoná požadovanú službu a predmet opravy zašle naspäť kupujúcemu. Kupujúci je povinný predmet opravy po vykonaní služby a doručení späť prevziať a cenu za poskytnutie služby uhradiť pri doručení opraveného predmetu služby formou dobierky.

3. Po ukončení poskytnutia služby je predávajúci je povinný vydať kupujúcemu doklad o poskytnutí služby, v ktorom je uvedené, obchodné meno a sídlo predávajúceho, typ poskytnutej služby, dátum objednávky, dátum poskytnutia služby,cena poskytnutej služby a spôsob jej zaplatenia.

4. Doklad o poskytnutí služby podľa predchádzajúceho bodu týchto VOP zašle predávajúci kupujúcemu na emailový kontakt kupujúceho uvedený v objednávke podľa čl. II bod 1 týchto VOP.

V. Cena za poskytnutú službu, platobné podmienky

1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu cenu za poskytnutú službu vo výške, v akej bude predávajúcim kupujúcemu oznámená a kupujúcim výslovne odsúhlasená pri uzatváraní zmluvy a uvedená v Potvrdení o uzavretí zmluvy podľa čl. III bod 2 týchto VOP alebo podľa čl. IV bod 2 (III) týchto VOP.

2. Kupujúci uhradí cenu za poskytnutú službu do 3 dní odo dňa doručenia Potvrdení o uzavretí zmluvy podľa čl. III bod 2 týchto VOP alebo do 3 dní od Poskytnutia služby podľa toho, ktorý dátum nastal neskôr, a to na bezhotovostne na účet predávajúceho SK76 1100 0000 0029 2886 3793, ak nie je v týchto VOP upravené inak.

4. Cena za poskytnutú službu sa považuje za uhradenú v momente pripísania celkovej ceny na účet predávajúceho, ak nie je v týchto VOP upravené inak..

5. V prípad dodania služby spôsobom uvedeným v čl. IV bod 2 (III) týchto VOP kupujúci uhradí cenu za poskytnutú službu formou dobierky.

6. V prípade, že kupujúci zašle predávajúcemu predmet opravy kuriérskou službou spôsobom uvedeným v čl. IV bod 2 (III) týchto VOP a predávajúci po vykonaní diagnostiky následne oznámi kupujúcemu cenu za poskytnutie služby, ktorú kupujúci neakceptuje, predávajúci zašle predmet opravy späť kupujúcemu. Kupujúci je povinný predmet opravy prevziať a zaplatiť predávajúcemu 15 € (pätnásť eur) formou dobierky pri doručení predmetu opravy, ktorá suma predstavuje konečný súčet nákladov predávajúceho na diagnostiku predmetu služby a na dopravu predmetu opravy späť kupujúcemu.

7. V prípade, že kupujúci zašle predávajúcemu predmet opravy kuriérskou službou spôsobom uvedeným v čl. IV bod 2 (III) týchto VOP a predávajúci po vykonaní diagnostiky následne oznámi kupujúcemu, že predmet opravy nie je možné opraviť (službu nemôže poskytnúť), z dôvodov, že vada, ktorou predmet opravy trpí nie je objektívne opraviteľná alebo cena za opravu je neprimerane vysoká vzhľadom k cene a životnosti zariadenia, predávajúci zašle predmet opravy späť kupujúcemu. Kupujúci je povinný predmet opravy prevziať a zaplatiť predávajúcemu 15 € (pätnásť eur) formou dobierky pri doručení predmetu opravy, ktorá suma predstavuje konečný súčet nákladov predávajúceho na diagnostiku predmetu služby a na dopravu predmetu opravy späť kupujúcemu.

8. V prípade, ak kupujúci neprevezme predmet opravy, ktorý je povinný prevziať podľa čl. IV ods. 2 (III) a tohto čl. V ods. 6. a 7., predávajúci v lehote 3 (troch mesiacov) uskladní predmet opravy za skladné vo výške 0,50 €/deň. Ak si kupujúci predmet opravy nevyzdvihne, po márnom uplynutí tejto lehoty je predávajúci oprávnený skladovaný tovar predať. Od výťažku z predaja si predávajúci odpočíta okrem skladného aj vynaložené náklady spojené s predajom. Zvyšok výťažku poukáže kupujúcemu. V prípade, ak je predmet opravy nepredajný, je predávajúci oprávnený predmet opravy ekologicky zlikvidovať.

VI. Zodpovednosť za vady, Reklamácia

1. Ustanovenia tohto článku IX. VOP o reklamácii služby sa vzťahujú na kupujúcich - spotrebiteľov. Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom, sú upravené v zák. č. 513/1991 Z.z., Obchodnom zákonníku v znení neskorších právnych predpisov.

2. Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady služby kupujúcim.

3. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má vykonaná oprava pri prevzatí služby kupujúcim, ako aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí služby v záručnej dobe , ktorý je tri mesiace .

4. Ak je vec opravená vadne, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady. Predávajúci je povinný vadu odstrániť najdlhšie v dohodnutej lehote. Ak vadu nemožno odstrániť alebo ak ju predávajúci zhotoviteľ neodstráni v dohodnutej lehote alebo ak sa vada vyskytne znovu, má kupujúci právo na zrušenie zmluvy alebo na primerané zníženie ceny opravy alebo úpravy.

5. Práva zo zodpovednosti za vady sa musia uplatniť u predávajúceho v záručnej dobe; inak zaniknú. Čas od uplatnenia práva až po vykonanie opravy alebo úpravy sa do záručnej doby nepočíta. Zhotoviteľ je povinný vydať objednávateľovi potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy alebo úpravy a o čase jej trvania.

6. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie .

7. Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené:

 • akýmkoľvek zásahom tretej osoby, vrátane kupujúceho, do zariadenia, na ktorom bola služba vykonaná, prípadne iným neodborným zásahom,
 • omylom kupujúceho, vzťahujúcom sa na vlastnosti služby, ktoré predpokladal pri objednávaní služby .
 • zmenou vlastností zariadenia, na ktorom bola služba vykonaná (napr. dôsledku vírusu, update operačného systému alebo aplikácie a pod.)
 • vznikom hardvérovej chyby.

VII. Odstúpenie od zmluvy

1. V zmysle ustanovenia zákona § 7 ds.6 písm. h) zákona č. 102/2014 Z.z. spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho.

2. Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom, sú upravené v zák. č. 513/1991 Z.z., Obchodnom zákonníku v znení neskorších právnych predpisov.

3. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade:

 1. ak z dôvodu kapacitných možností predávajúci nemôže predmet zmluvy vykonať s náležitou odbornou starostlivosťou,
 2. ak v prípade uvedenom v čl. IV. bod 2 (III) týchto VOP kupujúci nezašle predmet opravy predávajúcemu kuriérskou službou,
 3. neposkytnutia súčinnosti kupujúcim, ktorá je pre poskytnutie služby podstatná
 4. vyššej moci.

VIII. Doba trvania zmluvy

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, t.j. do momentu splnenia záväzku predávajúceho poskytnúť kupujúcemu objednanú službu a súčasne splnenia záväzku kupujúceho za objednanúslužbu zaplatiť predávajúcemu dohodnutú cenu, pričom zmluva zaniká momentom splnenia neskoršieho z uvedených záväzkov.

IX. Orgán dozoru

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 048/412 49 69, 048/415 18 71
fax. č: 048/4124 693

X. Alternatívne riešenie sporov

1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „návrh“) subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Možnosti a podmienky riešenia sporu prostredníctvo systému alternatívneho riešenia sporov sú uvedené v zákone č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

2. Návrh podáva spotrebiteľ príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Ak sú na alternatívne riešenie sporu príslušné viaceré subjekty alternatívneho riešenia sporov, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ.

3. Návrh musí obsahovať

 1. meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,
 2. presné označenie predávajúceho,
 3. úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,
 4. označenie, čoho sa spotrebiteľ domáha,
 5. dátum, kedy sa spotrebiteľ obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s predávajúcim bol bezvýsledný,
 6. vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) zák. č. 391/2015 Z.z.

4. K návrhu spotrebiteľ priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu. Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice.

5. Spotrebiteľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu prostredníctvom platformy riešenia spotrebiteľských sporov online (platformy RSO), ktorá je v zmysle ustanovení čl. 5 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení Nariadenie (ES) č. 2006/2004 a Smernica 2009/22/ES, oficiálnou webovou stránkou spravovanou Európskou komisiou:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

XI. Ochrana osobných údajov

1. Predávajúci ako prevádzkovateľ spracováva osobné údaje kupujúceho na základe ustanoveníNariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, a to výlučne na účel uzatvorenia zmluvy s kupujúcim a vystavenia faktúry kupujúcemu za poskytnuté služby. Podmienky spracovania osobných údajov sa nachádzajú tu.

2. Predávajúci týmto prehlasuje, že počas plnenia jeho záväzkov zo zmluvy nemá prístup k a nespracúva žiadne osobné údaje tretích osôb nachádzajúce sa v zariadení kupujúceho, ktorého údržba, oprava alebo servis je predmetom služby podľa zmluvy.

XII. Záverečné ustanovenia

1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP okrem prípadu uzavretia zmluvy so spotrebiteľom. Povinnosť písomného oznámenia zmeny týchto VOP je splnená jej zverejnením na internetovej stránke predávajúceho.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi vrátane zmien uzatvorenej kúpnej zmluvy bude uskutočňovaná e-mailom prostredníctvom e-mailovej adresy predávajúceho uvedenej v týchto VOP a e-mailovej adresy kupujúceho uvedenej v objednávke, pokiaľ tieto VOP neumožňujú aj inú formu komunikácie. E-mailové správy zaslané alebo doručené na iné e-mailové adresy nevyvolávajú zamýšľané právne účinky, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Všetky úkony podľa tejto zmluvy sa uskutočňujú v slovenskom jazyku, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

3. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.itudrzbar.sk.

4. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

5. Na právne vzťahy neupravené týmito VOP sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka v prípade, ak je kupujúcim podnikateľ a Občianskeho zákonníka, zákona č. 102/2014 Z. z. a zákona č. 22/2004 Z. z. a zákona č. 250/2007 Z. z. ak je kupujúcim spotrebiteľ.

6. Akékoľvek spory, vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim budú predmetom civilného sporového konania v zmysle zákona č. 160/2015 Z. z.

Máte pokazený počítač alebo notebook? Poďme to vyriešiť.

Opravím do pár hodín

So zárukou 3 mesiace

U vás doma, vo firme